Правила внутрішнього розпорядку

 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

КРИВОРІЗЬКОЇ ГІМНАЗІЇ № 97 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Відповідно до Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою з метою забезпечення дотримання трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці запроваджуються ці правила внутрішнього трудового розпорядку.

Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників гімназії №97 та структурного підрозділу «Початкова школа» норми  закріплені в Типових  правилах  внутрішнього  розпорядку, у відповідності з  якими  трудові колективи закладів освіти затверджують за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету свої правила внутрішнього  розпорядку.

2. Трудова дисципліна базується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і освітнього процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

3. Правила погоджені з профспілковим комітетом та трудовим колективом і враховують умови роботи гімназії.

4. Всі питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку, вирішує адміністрація гімназії у межах своїх повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом гімназії.

 ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ.

5. Працівник реалізує право на працю укладанням трудового договору (контракту), згідно з яким він зобов’язується виконувати роботу з певного фаху, дотримуючись внутрішньому трудовому розпорядку, а гімназія зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці

6. При влаштуванні на роботу працівником подаються наступні документи:

 • – трудова книжка, оформлена у встановленому порядку;
 • – заява;
 • – особовий листок з обліку кадрів;
 • – особова картка працівника;
 • – автобіографія;
 • – диплом або іншого документа про освіту чи професійну підготовку та його копія;
 • – свідоцтво про шлюб (якщо паспорт на одному прізвищі, а документи про закінчення навчального закладу – на іншому) та його копія;
 • – ідентифікаційний код (копія);
 • – паспорт (копія);
 • – медична картка, оформлена у встановленому порядку.

Копії наданих документів завіряються директором гімназії і  залишаються в особовій справі працівника.

7. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань (електрик,  сантехнік), зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються директором гімназії і залишаються в особовій справі працівника.

8. Особи, які приймаються на роботу зобов’язані надати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в закладі освіти (сертифікати психіатричного та наркологічного оглядів).

9. Особи, які приймаються на роботу повинні подати медичну картку з відміткою про пройдений повний медичний огляд в день оформлення на роботу.

10. Працівники гімназії можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

11. Адміністрація зобов’язана:

 • – роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місті, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
 • – ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;
 • – визначити працівникові  робоче  місце,  забезпечити  його  необхідними для роботи засобами;
 • – проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої  санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони, безпеці і організації роботи по охороні життя і здоров’я дітей.

12. При оформленні на роботу в наказі може бути обумовлений термін, який встановлюється у відповідності з діючим законодавством, але не більше трьох місяців. Якщо працівник не відповідає займаній посаді, адміністрація протягом терміну чи відразу після його закінчення припиняє договір без погодження з профспілковим комітетом.

13. Прийняття на роботу оформляється наказом директора гімназії, який оголошується працівнику під підпис. Працівник підписується у журналі про ознайомлення з Правилами трудового розпорядку, техніки безпеки та посадовими обов’язками, Статутом гімназії.

14. Особам, що прийняті на роботу, робиться запис в трудову книжку.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника керівником за місцем основної роботи.

15. Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на  директора закладу освіти.

16. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством  та умовами, передбаченими в трудовому договорі (контракті).

17. Розірвання трудового договору з ініціативи директора гімназії допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки після закінчення навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

Перед звільненням працівник, якщо він є матеріально-відповідальною особою, зобов’язаний передати закріплені за ним матеріальні цінності через централізовану бухгалтерію відділу освіти заступнику директора з ГР або директору гімназії.

18. Припинення трудового договору оформляється наказом директора гімназії.

19. Керівник зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку. Розрахунок проводиться у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю Закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ.

20. Працівники гімназії зобов’язані:

 • – Працювати чесно і добросовісно, виконувати обов’язки педагогічних працівників у відповідності із ст. 42, 54 Закону України “Про освіту” та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню), суворо виконувати режим роботи школи, Закон України “Про загальну середню освіту”, і Правила внутрішнього трудового розпорядку школи, Статут школи, посадову інструкцію.
 • – Дотримуватися вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та інструкціями.
 • – Берегти навчальні і загальношкільні приміщення, обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо; виховувати в учнів бережне ставлення до шкільного майна.
 • – Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я учнів та оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території гімназії.
 • – Проходити медичні огляди у визначені терміни у відповідності з інструкцією про проведення періодичних медичних оглядів.

21. Основні функціональні обов’язки всіх працівників гімназії затверджуються наказом директора закладу освіти.

22. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, інструкціями з охорони праці і Правилами внутрішнього розпорядку.

23. Заступник директора з ГР за узгодженням з директором визначає об’єм і характер роботи технічного персоналу школи з урахуванням навантаження в межах робочого дня.

24. Обов’язки вчителів:

 • – Кожний учитель, з’явившись на роботу, знайомиться з усіма розпорядженнями і оголошеннями, які вивішуються адміністрацією і органами громадського самоврядування.
 • – Бере участь у нарадах, педрадах,  засіданнях, методичних об’єднаннях та інших заходах гімназії.
 • – Учителі, вихователі з’являються у гімназію не пізніше, ніж за 30 хвилин до початку свого уроку. У випадку неприбуття до дзвінка на урок вважається, що вчитель запізнився.
 • – Про причини відсутності чи запізнення вчитель  надає пояснення  адміністрації.
 • – Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів до уроку і санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо кабінет не підготовлений належним чином до занять, учитель не повинен починати урок до приведення кабінету в повну готовність і зобов’язаний попередити заступника з ГР.
 • – Після дзвоника з уроку вчитель повідомляє учнів про закінчення заняття і дає дозвіл на вихід із класу. Класний керівник (або вчитель, що його замінює) організує роботу чергових по виконанню санітарно-гігієнічного режиму класу.
 • – Після закінчення уроків класний керівник супроводжує свій клас до виходу з гімназії. У випадку, коли класний керівник відсутній з поважної причини, учнів виводить той вчитель, який вів останній урок.
 • – При організації харчування класний керівник з класної кімнати супроводжує учнів в їдальню, контролює порядок харчування та разом з учнями повертається до класу.
 • – Класний керівник не залишає чергових по класу до завершення ними чергування.
 • – Учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у своєму класі (кабінеті) під час уроку.
 • – Учитель зобов’язаний перед відпусткою здати кабінет в належному матеріальному та санітарному стані особисто директору. Відповідальність за збереження майна класної кімнати, кабінетів, майстерень покладено на учителя.
 • – Закріплення робочих місць за учнями проводять у класах класні керівники, а у кабінетах – відповідальний учитель.
 • – Оцінку, одержану учнем за відповідь, учитель повідомляє учню (учениці) і заносить її в класний журнал і щоденник учня (4 – 9 кл.).
 • – Класний керівник (або учитель, що його замінює) приносить зранку і виносить після останнього уроку класний журнал сам, не передаючи його учням і не залишаючи у класі. Забирати журнал з класу (під час уроку чи перерви) без попередження класного керівника або учителя, який проводить урок, заборонено.
 • – Учитель зобов’язаний відмітити в класному журналі відсутніх учнів на початку уроку. Класний керівник (або учитель, що його замінює) повинен відмітити відсутніх учнів до дзвоника на перший урок на відповідній сторінці журналу, дисциплінарному щоденнику, вказавши причини їх відсутності.
 • – Учитель зобов’язаний у день проведення уроку записати в класному журналі зміст даного уроку і домашнє завдання учням.
 • – Учитель повинен на вимогу адміністрації гімназії вийти на заміну уроків відсутнього колеги.
 • – Учитель, який замінює урок, зобов’язаний після його закінчення зробити відповідні нотатки у класному журналі і у «Журналі пропущених і замінених уроків». При відсутності таких записів оплата заміни не проводиться.
 • – Учитель, який не має можливості з’явитись на свої уроки з поважної причини, зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністрацію гімназії.
 • – Класні керівники терміново повинні вжити заходи по з’ясуванню причин пропуску уроків та подавати інформацію щодня про відвідування учнів занять соціальному педагогу гімназії та щомісяця надавати відповідні документи.
 • – Вчителі повинні слідкувати за економією енергоносіїв та водопостачання.
 • – Усі вчителі зобов’язані слідкувати за виконанням учнями Правил внутрішнього розпорядку, санітарно-гігієнічних вимог.
 • – Кожний учитель, завідуючий кабінетом, зобов’язаний наприкінці своєї зміни здати ключ в приймальню та перевірити наявність ключа від навчального кабінету чи класу, в якому він працював навчальний день або проводив останній урок.

25. Обов’язки чергових вчителів:

 • – Адміністрація гімназії залучає вчителів до чергування по гімназії.
 • – Графік чергування затверджує директор гімназії, узгодивши його з профспілковим комітетом. Графік вивішується на дошці оголошень в учительській та на І поверсі.
 • – Чергові учителі з’являються на чергування не пізніше, як за 1 годину до початку занять.
 • – Чергові на поверхах слідкують за тим, щоб під час перерви в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, за порядком в коридорах, на сходинках, у вестибюлі.

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ.

26. Адміністрація гімназії зобов’язана:

 • Забезпечити виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Статуту закладу і Правил внутрішнього розпорядку в гімназії.
 • Неухильно дотримуватись законодавства про працю, правильно організовувати працю всіх у відповідності з їх фахом і кваліфікацією.
 • Удосконалювати освітній процес, сприяти прояву педагогічної ініціативи, створювати умови для вибору педагогічними працівниками форм, методів, засобів навчання.
 • Нести відповідальність за кінцеві результати освітнього процесу.
 • Всіляко зміцнювати трудову і виробничу дисципліну.
 • Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток.
 • Доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;
 • Створювати умови для систематичного підвищення кваліфікації працівниками школи, умови для поєднання праці з навчанням у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.
 • Забезпечувати дотримання у гімназії санітарно-гігієнічних норм і правил збереження шкільного майна, безпеку співробітників і учнів.
 • Забезпечувати умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові  та  безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків.
 • Дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення трудової дисципліни.
 • Організовувати гаряче харчування учнів.
 • Забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати праці і використанням фонду заробітної плати.
 • Вишукувати додаткові джерела фінансування і спрямовувати їх на розвиток соціальної інфраструктури і зміцнення матеріальної бази гімназії.
 • Своєчасно клопотати перед засновником про забезпечення гімназії навчально-наочними посібниками, господарським інвентарем.
 • Захищати професійну честь і гідність працівників гімназії, чуйно ставитись до їх повсякденних турбот, забезпечувати надані їм пільги.

27. Адміністрація гімназії виконує свої обов’язки у відповідних випадках спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом.

V.РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

28. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором відповідно до тижневого педагогічного навантаження, а також затвердженими планами виховної та методичної роботи.

29.Відповідно до статті 25 Закону України “Про загальну середню освіту” педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності – час, призначений для здійснення освітнього процесу. Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності: підготовку до уроків, класне керівництво, перевірку зошитів тощо.

30. Умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів визначені Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, що затверджена Міністерством освіти України від 15.04.93р. №102 (зі змінами).Відповідно до п.64 розділу VI, ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями є робочим часом педагогічного працівника.

31. У гімназії встановлюється п’ятиденний робочий день з двома вихідними.

Час початку роботи:

а) чергового вчителя – о 0730;

б) адміністрації – о 0800;

в) вчителів гімназії – о 0800 .

Кожен урок починається і закінчується дзвоником.

Роботу гуртків, секцій та інших видів позаурочної діяльності проводити за розкладом, протягом 1,5 год., починаючи з 1500 (згідно окремого плану позакласної роботи).

Розклад уроків, позакласних занять, робота гуртків повинні бути вивішені на інформаційному стенді.

32. Між уроками встановлюються перерви, тривалість яких визначається наказом директора гімназії (Наказ про затвердження режиму роботи гімназії).

33. Позакласні заняття з предметів, факультативи, робота гуртків та спортивних секцій проводиться за розкладом, затвердженим директором закладу.

34. Додаткові, індивідуальні та групові заняття з учнями, які потребують педагогічної підтримки, проводяться за розкладом, затвердженим директором закладу.

35. Адміністрація гімназії встановлює тижневе педагогічне навантаження педагогічним працівникам на новий навчальний рік (до початку періоду відпусток) та призначення класного керівництва з дотриманням принципів:

 • наступності у викладанні предметів у класах;
 • збереження об’єму навчального навантаження, забезпечення стабільності його об’єму протягом навчального року;
 • забезпечення молодих спеціалістів навчальним навантаженням за фахом в обсязі, не менше кількості годин на ставку заробітної плати;
 • встановлення навчального навантаження вище 20 годин ставки заробітної плати, а також неповного навчального навантаження тільки за згодою працівника.

36. Розклад уроків учителів затверджується директором гімназії за узгодженням з профспілковим комітетом. Розклад уроків враховує принцип педагогічної доцільності і максимальної економії часу педагогічного працівника.

При відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти керівник зобов’язаний  терміново  вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

37. Праця допоміжного та технічного персоналу визначається графіком, який затверджується директором закладу за узгодженням з профспілковим комітетом. Графік вивішується на видному місці і надається працівникам для ознайомлення під підпис.

38. Під час зимових, осінніх та весняних канікул, а також літніх, що не співпадають з черговою відпусткою, адміністрація гімназії залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної діяльності в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження.

39. Вчителям і іншим працівникам гімназії не дозволяється:

 • змінювати на свій розсуд розклад уроків і графіки роботи;
 • проводити заміну уроків без відома адміністрації гімназії;
 • продовжувати чи скорочувати тривалість уроків і перерв між ними.

40. Забороняється:

 • відволікати вчителів і учнів за рахунок навчального часу на роботу і проведення заходів, не пов’язаних з процесом навчання;
 • відволікати вчителя на розмови з батьками і колегами після початку уроку;
 • входити в клас після початку уроку для різних оголошень та інформацій. Вхід у клас після початку уроку дозволяється у особливих випадках лише з дозволу директора чи його заступників;
 • знаходитись у гімназії стороннім особам під час освітнього процесу;
 • надурочна робота  та робота у вихідні та святкові дні не допускається;
 • залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених  законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) власника або  уповноваженого ним органу (керівника) закладу освіти дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ.

41. Заохочення за успіхи в роботі є важливим засобом зміцнення трудової дисципліни.

За зразкове виконання трудових обов’язків, результативність у освітній діяльності, довгу і сумлінну працю, новації у професійній діяльності, активну участь у житті трудового колективу адміністрація гімназії застосовує такі заохочення:

 • оголошення подяки з занесенням у трудову книжку;
 • оголошення подяки;
 • матеріальна допомога;
 • нагородження грамотою,  Почесною грамотою різних рівнів;
 • нагородження цінним подарунком;
 • ушанування майстрів педагогічної праці, ветеранів праці.

42. Право застосування заходів заохочення (за погодженням чи спільно з профспілковим комітетом) належить директору гімназії. При цьому також враховується думка керівника відповідного МО та заступників директора.

43. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники рекомендуються для нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення  державними преміями,   знаками,   грамотами,   іншими   видами  морального  і матеріального заохочення.

44. Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні), доводиться до відома всього колективу закладу освіти і заноситься до трудової книжки працівника.

 VІІ. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

45. До порушників дисципліни і недобросовісних працівників застосовуються засоби дисциплінарного і громадського впливу.

46. Порушення трудової дисципліни – це невиконання або виконання не на належному рівні з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків.

47. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з засобів стягнення:

 • догана;
 • звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може  бути  застосоване відповідно до п.п.  3,  4,  7,  8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про  працю України ( 322-08 ).

48. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором, Статутом гімназії, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією, якщо до цього працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського впливу.

49. До застосування дисциплінарного стягнення керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення(що не є перепоною для застосування дисциплінарного стягнення) складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником після  виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення  не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

50. Рішення атестаційної комісії також є підставою для звільнення педагогічного працівника в порядку, встановленому законодавством.

51. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором закладу. Адміністрація  має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд профспілкового комітету, зборів трудового колективу.

52. До працівників, вибраних в склад профспілкового комітету гімназії, дисциплінарні стягнення не можуть застосовуватись без попереднього погодження з профспілковим комітетом.

53. Розрив трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без попереднього погодження профспілкового комітету гімназії, за виключенням випадків, передбачених законодавством.

Стягнення оголошується в наказі по гімназії і повідомляється працівнику під підпис протягом трьох днів. Якщо цей працівник відмовляється поставити підписпід наказом, то робиться відмітка на документі особою, яка знайомила працівника з наказом, яка підтверджується його підписом з вказівкою терміну ознайомлення.

VІІІ. ТЕРМІН ДІЇ

54. Правила, укладені у 2020/2021 н.р., та набирають чинності з моменту затвердження наказом по школі і діють до укладення нових або перегляду цих Правил.

55. У разі реорганізації закладу, Правила зберігають чинність протягом терміну, на який їх укладено, або можуть бути переглянуті за згодою колективу.

56. У разі ліквідації закладу Правила зберігають чинність протягом усього терміну проведення ліквідації.

57. У разі зміни роботодавця чинність Правил зберігається протягом терміну його дії, але не більше одного року.